-A +A

.

Rada Biblioteczna

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej

Kompetencje i skład Rady Bibliotecznej określają następujące zapisy § 42 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 1. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego w Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora.
 2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
  1) przewodniczący – wybrany przez senat członek senatu,
  2) dyrektor Biblioteki Głównej i jego zastępcy,
  3) sekretarz naukowy,
  4) przedstawiciel każdego wydziału – wybrany przez radę wydziału,
  5) dwóch przedstawicieli studentów powołanych przez samorząd studencki,
  6) trzech przedstawicieli pracowników Biblioteki Głównej,
  7) wskazani przez dyrektora Biblioteki Głównej kierownicy tych jednostek organizacyjnych Uczelni, z którymi Biblioteka Główna prowadzi szczególnie ścisłą współpracę.
 3. Wybór poszczególnych członków rady bibliotecznej, o których mowa w ust.2 pkt. 1, 4, 6, dokonywany jest w terminie do 15 listopada roku rozpoczęcia kadencji organów Uczelni, a wybór członków, o których mowa w ust.2 pkt.5 w terminie wynikającym z regulaminu samorządu studenckiego.
 4. Do kompetencji rady bibliotecznej należy:
  1) kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych, w tym opiniowanie tworzenia, przekształcania i likwidacji bibliotek funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  2) przedstawianie rektorowi kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej, po jego wyłonieniu w drodze konkursu,
  3) opiniowanie kandydatur na stanowiska, o których mowa w §52 ust.5, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 7 do statutu,
 5. a także kandydatur na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej,
  4) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego systemu biblioteczno - informacyjnego.
  5) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej,
  6) okresowa ocena pracowników Biblioteki Głównej,
  7) opiniowanie projektów przepisów statutu Uczeni w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego.

Skład obecnej Rady Bibliotecznej tworzą:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Renata Oczkowska
 2. Członkowie:
  1. Przedstawiciel Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych:
   • prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
  2. Przedstawiciel Rady Wydziału Finansów i Prawa:
   • dr Jolanta Loranc - Borkowska
  3. Przedstawiciel Rady Wydziału Towaroznawstwa:
   • prof. dr hab. Ewa Marcinkowska
  4. Przedstawiciel Rady Wydziału Zarządzania:
   • prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga
  5. 5. Przedstawiciel Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej:
   • prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński
  6. Przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej:
   • mgr Małgorzata Galik
   • mgr Bernadetta Gągulska
   • mgr Bożena Przęczek
  7. Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego:
   • Szymon Gąsienica - Szostak
   • Mateusz Konieczny
  8. Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Elżbieta Golec-Nycz
  9. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów – mgr Danuta Domalewska
  10. Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Udostępniania – mgr Urszula Cieraszewska
  11. Sekretarz Naukowy - mgr Aureliusz Potempa
  12. Przedstawiciel Kwestora

Z posiedzeń Rady Bibliotecznej